א-1 13/14
א-1 13/14
תיאטרון 13/14
ב-1 13/14
ב-1 13/14
תיאטרון 13/14
ג-1 13/14
ג-1 13/14
תיאטרון 13/14
א-8 13/14
א-8 13/14
תיאטרון 13/14
ב-16 13/14
ב-16 13/14
תיאטרון 13/14
ב-9 13-14
ב-9 13-14
תיאטרון 13/14
ג-10 13/14
ג-10 13/14
תיאטרון 13/14
ג-17 13/14
ג-17 13/14
תיאטרון 13/14
ד-18 13/14
ד-18 13/14
תיאטרון 13/14
ה-1 13/14
ה-1 13/14
תיאטרון 13/14
ה-12 13/14
ה-12 13/14
תיאטרון 13/14
ישןןןןן ד-22 13/14
ישןןןןן ד-22 13/14
תיאטרון 13/14
ישןןןןן ה-55 13/14
ישןןןןן ה-55 13/14
תיאטרון 13/14
ב-35 13/14
ב-35 13/14
תיאטרון 13/14
ג-31 13/14
ג-31 13/14
תיאטרון 13/14
ישןןןןן ד-33 13/14
ישןןןןן ד-33 13/14
תיאטרון 13/14
מש-1 13/14
מש-1 13/14
תיאטרון 13/14
מש-13 13/14
מש-13 13/14
תיאטרון 13/14
ישןןןן מש-20 13/14
ישןןןן מש-20 13/14
תיאטרון 13/14
מיני מנוי 13/14
מיני מנוי 13/14
תיאטרון 13/14
פעוטרון 13/14
פעוטרון 13/14
תיאטרון 13/14
חגיגטרון א-ג 13/14
חגיגטרון א-ג 13/14
תיאטרון 13/14
שבתרון א-ג 13/14
שבתרון א-ג 13/14
תיאטרון 13/14
חגיגטרון ד-ו 13/14
חגיגטרון ד-ו 13/14
תיאטרון 13/14
תיאטרונוער 13/14
תיאטרונוער 13/14
תיאטרון 13/14
ד-11 13/14
ד-11 13/14
תיאטרון 13/14
ה-55 13/14
ה-55 13/14
תיאטרון 13/14
ד-33 13/14
ד-33 13/14
תיאטרון 13/14
ד-22 13/14
ד-22 13/14
תיאטרון 13/14
מש-20 13/14
מש-20 13/14
תיאטרון 13/14
שבתרון ד-ו 13/14
שבתרון ד-ו 13/14
תיאטרון 13/14
ארגון הקבלנים 13/14
ארגון הקבלנים 13/14
תיאטרון 13/14
סטודנט 13/14
סטודנט 13/14
תיאטרון 13/14
חייל 13/14
חייל 13/14
תיאטרון 13/14
נוער 13/14
נוער 13/14
תיאטרון 13/14
חויה מכללות 13/14
חויה מכללות 13/14
תיאטרון 13/14
בני שמעון 13/14
בני שמעון 13/14
תיאטרון 13/14
אגודת הידידים 13/14
אגודת הידידים 13/14
תיאטרון 13/14
חויה אוניברסיטה 13/14
חויה אוניברסיטה 13/14
תיאטרון 13/14
סטודנט ביה"ס למשחק 13/14
סטודנט ביה"ס למשחק 13/14
תיאטרון 13/14
מנוי פתוח 1+3 13/14
מנוי פתוח 1+3 13/14
תיאטרון 13/14
מנוי פתוח 2+3 13/14
מנוי פתוח 2+3 13/14
תיאטרון 13/14
מנוי פתוח 2+2 13/14
מנוי פתוח 2+2 13/14
תיאטרון 13/14
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 13/14
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 13/14
תיאטרון 13/14
חויה מכללות סמסטר ב 13/14
חויה מכללות סמסטר ב 13/14
תיאטרון 13/14
א-1 15/16
א-1 15/16
תיאטרון 15/16
א-8 15/16
א-8 15/16
תיאטרון 15/16
ב-1 15/16
ב-1 15/16
תיאטרון 15/16
ב-16 15/16
ב-16 15/16
תיאטרון 15/16
ב-35 15/16
ב-35 15/16
תיאטרון 15/16
ב-9 15/16
ב-9 15/16
תיאטרון 15/16
ג-1 15/16
ג-1 15/16
תיאטרון 15/16
ג-10 15/16
ג-10 15/16
תיאטרון 15/16
ג-17 15/16
ג-17 15/16
תיאטרון 15/16
ג-31 15/16
ג-31 15/16
תיאטרון 15/16
ד-11 15/16
ד-11 15/16
תיאטרון 15/16
ד-18 15/16
ד-18 15/16
תיאטרון 15/16
ד-22 15/16
ד-22 15/16
תיאטרון 15/16
ד-33 15/16
ד-33 15/16
תיאטרון 15/16
ה-1 15/16
ה-1 15/16
תיאטרון 15/16
ה-12 15/16
ה-12 15/16
תיאטרון 15/16
ה-55 15/16
ה-55 15/16
תיאטרון 15/16
חגיגטרון א-ג 15/16
חגיגטרון א-ג 15/16
תיאטרון 15/16
חגיגטרון ד-ו 15/16
חגיגטרון ד-ו 15/16
תיאטרון 15/16
מנוי חייל 15/16
מנוי חייל 15/16
תיאטרון 15/16
מנוי סטודנט 15/16
מנוי סטודנט 15/16
תיאטרון 15/16
מש-1 15/16
מש-1 15/16
תיאטרון 15/16
מש-13 15/16
מש-13 15/16
תיאטרון 15/16
מיני מנוי 1+3 15/16
מיני מנוי 1+3 15/16
תיאטרון 15/16
מיני מנוי 2+3 15/16
מיני מנוי 2+3 15/16
תיאטרון 15/16
מש-20 15/16
מש-20 15/16
תיאטרון 15/16
נוער 15/16
נוער 15/16
תיאטרון 15/16
פעוטרון 15/16
פעוטרון 15/16
תיאטרון 15/16
שבתרון א-ג 15/16
שבתרון א-ג 15/16
תיאטרון 15/16
שבתרון ד-ו 15/16
שבתרון ד-ו 15/16
תיאטרון 15/16
תיאטרונוער 15/16
תיאטרונוער 15/16
תיאטרון 15/16
תיאטרונצ'יק 2015/16
תיאטרונצ'יק 2015/16
תיאטרון 15/16
בני שמעון 15/16
בני שמעון 15/16
תיאטרון 15/16
בני שמעון 15/16*
בני שמעון 15/16*
תיאטרון 15/16
אגודת הידידים 15/16
אגודת הידידים 15/16
תיאטרון 15/16
סטודנט ביה"ס למשחק 15/16
סטודנט ביה"ס למשחק 15/16
תיאטרון 15/16
חויה אוניברסיטה 15/16
חויה אוניברסיטה 15/16
תיאטרון 15/16
פרמיירה
פרמיירה
תיאטרון 15/16
מנוי פתוח 1+3 15/16
מנוי פתוח 1+3 15/16
תיאטרון 15/16
מנוי פתוח 2+3 15/16
מנוי פתוח 2+3 15/16
תיאטרון 15/16
מנוי פתוח 2+2 15/16
מנוי פתוח 2+2 15/16
תיאטרון 15/16
חבילה 4 הצגות 15/16
חבילה 4 הצגות 15/16
תיאטרון 15/16
חויה מכללות 15/16
חויה מכללות 15/16
תיאטרון 15/16
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 15/16
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 15/16
תיאטרון 15/16
חגיגיטרון א-ג 16/17 סידרה פיקטיבית
חגיגיטרון א-ג 16/17 סידרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
חגיגטרון א-ג 16/17
חגיגטרון א-ג 16/17
תיאטרון 16/17
שבתרון א-ג 16/17 סידרה פיקטיבית
שבתרון א-ג 16/17 סידרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
שבתרון א-ג 16/17
שבתרון א-ג 16/17
תיאטרון 16/17
חגיגיטרון ד-ו 16/17 סידרה פיקטיבית
חגיגיטרון ד-ו 16/17 סידרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
שבתרון ד-ו 16/17 סידרה פיקטיבית
שבתרון ד-ו 16/17 סידרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
פעוטרון 16/17 סידרה פיקטיבית
פעוטרון 16/17 סידרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
תיאטרונצ'יק 16/17 סדרה פיקטיבית
תיאטרונצ'יק 16/17 סדרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
תאטרונוער 16/17 סדרה פיקטיבית
תאטרונוער 16/17 סדרה פיקטיבית
תיאטרון 16/17
פעוטרון 16/17
פעוטרון 16/17
תיאטרון 16/17
תיאטרונצ'יק 16/17
תיאטרונצ'יק 16/17
תיאטרון 16/17
חגיגטרון ד-ו 16/17
חגיגטרון ד-ו 16/17
תיאטרון 16/17
שבתרון ד-ו 16/17
שבתרון ד-ו 16/17
תיאטרון 16/17
תיאטרונוער 16/17
תיאטרונוער 16/17
תיאטרון 16/17
ג-1 16/17
ג-1 16/17
תיאטרון 16/17
ג-10 16/17
ג-10 16/17
תיאטרון 16/17
ה-55 16/17
ה-55 16/17
תיאטרון 16/17
ד-11 16/17
ד-11 16/17
תיאטרון 16/17
מש-1 16/17
מש-1 16/17
תיאטרון 16/17
ה-1 16/17
ה-1 16/17
תיאטרון 16/17
ב-16 16/17
ב-16 16/17
תיאטרון 16/17
ד-18 16/17
ד-18 16/17
תיאטרון 16/17
ה-12 16/17
ה-12 16/17
תיאטרון 16/17
ג-31 16/17
ג-31 16/17
תיאטרון 16/17
ד-33 16/17
ד-33 16/17
תיאטרון 16/17
ג-17 16/17
ג-17 16/17
תיאטרון 16/17
מש-13 16/17
מש-13 16/17
תיאטרון 16/17
ד-22 16/17
ד-22 16/17
תיאטרון 16/17
ב-9 16/17
ב-9 16/17
תיאטרון 16/17
ב-1 16/17
ב-1 16/17
תיאטרון 16/17
א-8 16/17
א-8 16/17
תיאטרון 16/17
א-1 16/17
א-1 16/17
תיאטרון 16/17
מש-20 16/17
מש-20 16/17
תיאטרון 16/17
ב-35 16/17
ב-35 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי פתוח 1+3 16/17
מנוי פתוח 1+3 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי פתוח 2+3 16/17
מנוי פתוח 2+3 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי פתוח 2+2 16/17
מנוי פתוח 2+2 16/17
תיאטרון 16/17
חבילה 4 הצגות 16/17
חבילה 4 הצגות 16/17
תיאטרון 16/17
מיני מנוי 1+3 16/17
מיני מנוי 1+3 16/17
תיאטרון 16/17
מיני מנוי 2+3 16/17
מיני מנוי 2+3 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי חייל 16/17
מנוי חייל 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי נוער 16/17
מנוי נוער 16/17
תיאטרון 16/17
בני שמעון 16/17
בני שמעון 16/17
תיאטרון 16/17
בני שמעון 16/17*
בני שמעון 16/17*
תיאטרון 16/17
אגודת הידידים 16/17
אגודת הידידים 16/17
תיאטרון 16/17
מנוי סטודנט 16/17
מנוי סטודנט 16/17
תיאטרון 16/17
סטודנט ביה"ס למשחק 16/17
סטודנט ביה"ס למשחק 16/17
תיאטרון 16/17
חויה אוניברסיטה 16/17
חויה אוניברסיטה 16/17
תיאטרון 16/17
חויה מכללות 16/17
חויה מכללות 16/17
תיאטרון 16/17
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 16/17
חויה אוניברסיטה סמסטר ב 16/17
תיאטרון 16/17
א-1 17/18
א-1 17/18
תיאטרון 17/18
א-8 17/18
א-8 17/18
תיאטרון 17/18
ב-1 17/18
ב-1 17/18
תיאטרון 17/18
ב-16 17/18
ב-16 17/18
תיאטרון 17/18
ב-9 17/18
ב-9 17/18
תיאטרון 17/18
ג-1 17/18
ג-1 17/18
תיאטרון 17/18
ג-10 17/18
ג-10 17/18
תיאטרון 17/18
ג-17 17/18
ג-17 17/18
תיאטרון 17/18
ד-11 17/18
ד-11 17/18
תיאטרון 17/18
ד-18 17/18
ד-18 17/18
תיאטרון 17/18
ד-22 17/18
ד-22 17/18
תיאטרון 17/18
ה-1 17/18
ה-1 17/18
תיאטרון 17/18
ה-12 17/18
ה-12 17/18
תיאטרון 17/18
ה-55 17/18
ה-55 17/18
תיאטרון 17/18
ב-35 17/18
ב-35 17/18
תיאטרון 17/18
ג-31 17/18
ג-31 17/18
תיאטרון 17/18
ד-33 17/18
ד-33 17/18
תיאטרון 17/18
מש-1 17/18
מש-1 17/18
תיאטרון 17/18
מש-20 17/18
מש-20 17/18
תיאטרון 17/18
מש-13 17/18
מש-13 17/18
תיאטרון 17/18
מיני מנוי 1+3 17/18
מיני מנוי 1+3 17/18
תיאטרון 17/18
מיני מנוי 2+3 17/18
מיני מנוי 2+3 17/18
תיאטרון 17/18
פעוטרון 17/18
פעוטרון 17/18
תיאטרון 17/18
תיאטרונצ'יק 17/18
תיאטרונצ'יק 17/18
תיאטרון 17/18
חגיגטרון א-ג 17/18
חגיגטרון א-ג 17/18
תיאטרון 17/18
שבתרון א-ג 17/18
שבתרון א-ג 17/18
תיאטרון 17/18
חגיגטרון ד-ו 17/18
חגיגטרון ד-ו 17/18
תיאטרון 17/18
שבתרון ד-ו 17/18
שבתרון ד-ו 17/18
תיאטרון 17/18
תיאטרונוער 17/18
תיאטרונוער 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי פתוח 1+3 17/18
מנוי פתוח 1+3 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי פתוח 2+3 17/18
מנוי פתוח 2+3 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי פתוח 2+2 17/18
מנוי פתוח 2+2 17/18
תיאטרון 17/18
חבילת 4 הצגות 17/18
חבילת 4 הצגות 17/18
תיאטרון 17/18
נוער מגמות 17/18
נוער מגמות 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי סטודנט 17/18
מנוי סטודנט 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי חייל 17/18
מנוי חייל 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי נוער 1+3 17/18
מנוי נוער 1+3 17/18
תיאטרון 17/18
חבילת שי עונה 17/18
חבילת שי עונה 17/18
תיאטרון 17/18
בני שמעון 17/18
בני שמעון 17/18
תיאטרון 17/18
בני שמעון 17/18*
בני שמעון 17/18*
תיאטרון 17/18
אגודת הידידים 17/18
אגודת הידידים 17/18
תיאטרון 17/18
חויה משולב 17/18
חויה משולב 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי ביה"ס למשחק 17/18
מנוי ביה"ס למשחק 17/18
תיאטרון 17/18
חויה אונברסיטה 17/18
חויה אונברסיטה 17/18
תיאטרון 17/18
ילדודס גילאי 4-9
ילדודס גילאי 4-9
תיאטרון 17/18
מנוי לעולה 17/18
מנוי לעולה 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי רווחה 17/18
מנוי רווחה 17/18
תיאטרון 17/18
הייטק זון 17/18
הייטק זון 17/18
תיאטרון 17/18
מכון התקנים 17/18
מכון התקנים 17/18
תיאטרון 17/18
פרנדס 17/18
פרנדס 17/18
תיאטרון 17/18
חויה סמסטר ב 17/18
חויה סמסטר ב 17/18
תיאטרון 17/18
ברום מתנת יום הולדת 17/18
ברום מתנת יום הולדת 17/18
תיאטרון 17/18
חגיגטרון א-ג 18/19 סדרה פקטיבית
חגיגטרון א-ג 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
חגיגטרון א-ג 18/19
חגיגטרון א-ג 18/19
תיאטרון 18/19
פעוטרון 18/19 סדרה פקטיבית
פעוטרון 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
תיאטרונצ'יק 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרונצ'יק 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
שבתרון א-ג 18/19 סדרה פקטיבית
שבתרון א-ג 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
חגיגטרון ד-ו 18/19 סדרה פקטיבית
חגיגטרון ד-ו 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
שבתרון ד-ו 18/19 סדרה פקטיבית
שבתרון ד-ו 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
תיאטרונוער 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרונוער 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
פעוטרון 18/19
פעוטרון 18/19
תיאטרון 18/19
תיאטרונצ'יק 18/19
תיאטרונצ'יק 18/19
תיאטרון 18/19
שבתרון ד-ו 18/19
שבתרון ד-ו 18/19
תיאטרון 18/19
שבתרון א-ג 18/19
שבתרון א-ג 18/19
תיאטרון 18/19
תיאטרונוער 18/19
תיאטרונוער 18/19
תיאטרון 18/19
חגיגטרון ד-ו 18/19
חגיגטרון ד-ו 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי פתוח-נטפים 17/18
מנוי פתוח-נטפים 17/18
תיאטרון 17/18
א-1 18/19
א-1 18/19
תיאטרון 18/19
א-8 18/19
א-8 18/19
תיאטרון 18/19
ב-1 18/19
ב-1 18/19
תיאטרון 18/19
ב-9 18/19
ב-9 18/19
תיאטרון 18/19
ב-16 18/19
ב-16 18/19
תיאטרון 18/19
ג-1 18/19
ג-1 18/19
תיאטרון 18/19
ג-10 18/19
ג-10 18/19
תיאטרון 18/19
ג-17 18/19
ג-17 18/19
תיאטרון 18/19
ד-11 18/19
ד-11 18/19
תיאטרון 18/19
ד-18 18/19
ד-18 18/19
תיאטרון 18/19
ד-22 18/19
ד-22 18/19
תיאטרון 18/19
ה-1 18/19
ה-1 18/19
תיאטרון 18/19
ה-12 18/19
ה-12 18/19
תיאטרון 18/19
ה-55 18/19
ה-55 18/19
תיאטרון 18/19
ב-35 18/19
ב-35 18/19
תיאטרון 18/19
ג-31 18/19
ג-31 18/19
תיאטרון 18/19
ד-33 18/19
ד-33 18/19
תיאטרון 18/19
מש-1 18/19
מש-1 18/19
תיאטרון 18/19
מש-13 18/19
מש-13 18/19
תיאטרון 18/19
מש-20 18/19
מש-20 18/19
תיאטרון 18/19
מיני מנוי 1+3 18/19
מיני מנוי 1+3 18/19
תיאטרון 18/19
מיני מנוי 2+3 18/19
מיני מנוי 2+3 18/19
תיאטרון 18/19
פתוח-הסתדרות המורים 17/18
פתוח-הסתדרות המורים 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי ספונטיקס-פתוח 17/18
מנוי ספונטיקס-פתוח 17/18
תיאטרון 17/18
מנוי פתוח 1+3 18/19
מנוי פתוח 1+3 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי פתוח 2+3 18/19
מנוי פתוח 2+3 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי פתוח 2+2 18/19
מנוי פתוח 2+2 18/19
תיאטרון 18/19
חבילת 4 הצגות 18/19
חבילת 4 הצגות 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי נוער 1+3 18/19
מנוי נוער 1+3 18/19
תיאטרון 18/19
נוער מגמות 18/19
נוער מגמות 18/19
תיאטרון 18/19
ילדודס גילאי 4-9 18/19
ילדודס גילאי 4-9 18/19
תיאטרון 18/19
בני שמעון 18/19
בני שמעון 18/19
תיאטרון 18/19
בני שמעון 18/19*
בני שמעון 18/19*
תיאטרון 18/19
מנוי חייל 18/19
מנוי חייל 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי סטודנט 18/19
מנוי סטודנט 18/19
תיאטרון 18/19
חבילת מרכז 18/19
חבילת מרכז 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי בוקר 1 18/19
מנוי בוקר 1 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי ביה"ס למשחק 18/19
מנוי ביה"ס למשחק 18/19
תיאטרון 18/19
אגודת הידידים 18/19
אגודת הידידים 18/19
תיאטרון 18/19
חויה אונברסיטה 18/19
חויה אונברסיטה 18/19
תיאטרון 18/19
חויה מכללות 18/19
חויה מכללות 18/19
תיאטרון 18/19
חבילת מרכז 2
חבילת מרכז 2
תיאטרון 18/19
מנוי רווחה 18/19-פקטיבי
מנוי רווחה 18/19-פקטיבי
תיאטרון 18/19
חויה סמסטר ב 18/19
חויה סמסטר ב 18/19
תיאטרון 18/19
חויה מכללות 18/19 סדרה פקטיבית
תיאטרון 18/19
פתוח-הסתדרות המורים 1819
פתוח-הסתדרות המורים 1819
תיאטרון 18/19
מנוי פתוח-נטפים 18/19
מנוי פתוח-נטפים 18/19
תיאטרון 18/19
פרנדס 18/19
פרנדס 18/19
תיאטרון 18/19
מנוי בוקר 2 18/19
מנוי בוקר 2 18/19
תיאטרון 18/19
חבילת יציע 4 הצגות 18/19
חבילת יציע 4 הצגות 18/19
תיאטרון 18/19
א-1 19/20
א-1 19/20
תיאטרון 19/20
א-8 19/20
א-8 19/20
תיאטרון 19/20
ב-1 19/20
ב-1 19/20
תיאטרון 19/20
ב-16 19/20
ב-16 19/20
תיאטרון 19/20
ב-9 19/20
ב-9 19/20
תיאטרון 19/20
ג-1 19/20
ג-1 19/20
תיאטרון 19/20
ג-17 19/20
ג-17 19/20
תיאטרון 19/20
ג-10 19/20
ג-10 19/20
תיאטרון 19/20
ד-11 19/20
ד-11 19/20
תיאטרון 19/20
ד-22 19/20
ד-22 19/20
תיאטרון 19/20
ד-18 19/20
ד-18 19/20
תיאטרון 19/20
ה-1 19/20
ה-1 19/20
תיאטרון 19/20
ה-12 19/20
ה-12 19/20
תיאטרון 19/20
ה-55 19/20
ה-55 19/20
תיאטרון 19/20
ב-35 19/20
ב-35 19/20
תיאטרון 19/20
ג-31 19/20
ג-31 19/20
תיאטרון 19/20
ד-33 19/20
ד-33 19/20
תיאטרון 19/20
מש-1 19/20
מש-1 19/20
תיאטרון 19/20
מש-13 19/20
מש-13 19/20
תיאטרון 19/20
מש-20 19/20
מש-20 19/20
תיאטרון 19/20
בוקר 1 19/20
בוקר 1 19/20
תיאטרון 19/20
חגיגטרון א-ג 19/20
חגיגטרון א-ג 19/20
תיאטרון 19/20
חגיגטרון ד-ו 19/20
חגיגטרון ד-ו 19/20
תיאטרון 19/20
פעוטרון 19/20
פעוטרון 19/20
תיאטרון 19/20
שבתרון א-ג 19/20
שבתרון א-ג 19/20
תיאטרון 19/20
שבתרון ד-ו 19/20
שבתרון ד-ו 19/20
תיאטרון 19/20
תיאטרונוער 19/20
תיאטרונוער 19/20
תיאטרון 19/20
תיאטרונצ'יק 19/20
תיאטרונצ'יק 19/20
תיאטרון 19/20
מיני מנוי 2+3 19/20
מיני מנוי 2+3 19/20
תיאטרון 19/20
מיני מנוי 1+3 19/20
מיני מנוי 1+3 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי נוער 1+3 19/20
מנוי נוער 1+3 19/20
תיאטרון 19/20
נוער מגמות 19/20
נוער מגמות 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי חייל 19/20
מנוי חייל 19/20
תיאטרון 19/20
חבילת 4 הצגות 19/20
חבילת 4 הצגות 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי פתוח 2+2 19/20
מנוי פתוח 2+2 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי פתוח 1+3 19/20
מנוי פתוח 1+3 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי פתוח 2+3 19/20
מנוי פתוח 2+3 19/20
תיאטרון 19/20
ילדודס גילאי 4-9 19/20
ילדודס גילאי 4-9 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי סטודנט 19/20
מנוי סטודנט 19/20
תיאטרון 19/20
בני שמעון 19/20
בני שמעון 19/20
תיאטרון 19/20
בני שמעון 19/20*
בני שמעון 19/20*
תיאטרון 19/20
אגודת הידידים 19/20
אגודת הידידים 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי ביה"ס למשחק 19/20
מנוי ביה"ס למשחק 19/20
תיאטרון 19/20
חויה אונברסיטה 19/20
חויה אונברסיטה 19/20
תיאטרון 19/20
חברי אסיפה כללית 19/20
חברי אסיפה כללית 19/20
תיאטרון 19/20
חבילת מרכז 19/20
חבילת מרכז 19/20
תיאטרון 19/20
חבילת מרכז 2-לא בשימוש 19/20
חבילת מרכז 2-לא בשימוש 19/20
תיאטרון 19/20
א-1 21/22
א-1 21/22
תיאטרון 21/22
ג-10 21/22
ג-10 21/22
תיאטרון 21/22
אחד על אחד
אחד על אחד
תיאטרון 19/20
מנוי פתוח להצגות ילדים
מנוי פתוח להצגות ילדים
תיאטרון 19/20
חגיגטרון א-ג 21/22
חגיגטרון א-ג 21/22
תיאטרון 21/22
חבילת 3 הצגות 19/20
חבילת 3 הצגות 19/20
תיאטרון 19/20
חבילת 6 הצגות 19/20
חבילת 6 הצגות 19/20
תיאטרון 19/20
מנוי פתוח 4 ב"ש 19/20
מנוי פתוח 4 ב"ש 19/20
תיאטרון 19/20
א-8 21/22
א-8 21/22
תיאטרון 21/22
ב-1 21/22
ב-1 21/22
תיאטרון 21/22
ב-9 21/22
ב-9 21/22
תיאטרון 21/22
ב-16 21/22
ב-16 21/22
תיאטרון 21/22
ג-1 21/22
ג-1 21/22
תיאטרון 21/22
ג-17 21/22
ג-17 21/22
תיאטרון 21/22
ד-11 21/22
ד-11 21/22
תיאטרון 21/22
ד-18 21/22
ד-18 21/22
תיאטרון 21/22
ד-22 21/22
ד-22 21/22
תיאטרון 21/22
ה-1 21/22
ה-1 21/22
תיאטרון 21/22
ה-12 21/22
ה-12 21/22
תיאטרון 21/22
ה-55 21/22
ה-55 21/22
תיאטרון 21/22
מש-1 21/22
מש-1 21/22
תיאטרון 21/22
מש-13 21/22
מש-13 21/22
תיאטרון 21/22
מש-20 21/22
מש-20 21/22
תיאטרון 21/22
מיני מנוי 1+3 21/22
מיני מנוי 1+3 21/22
תיאטרון 21/22
מיני מנוי 2+3 21/22
מיני מנוי 2+3 21/22
תיאטרון 21/22
ב-35 21/22
ב-35 21/22
תיאטרון 21/22
ג-31 21/22
ג-31 21/22
תיאטרון 21/22
ד-33 21/22
ד-33 21/22
תיאטרון 21/22
שבתרון א-ג 21/22
שבתרון א-ג 21/22
תיאטרון 21/22
חגיגטרון ד-ו 21/22
חגיגטרון ד-ו 21/22
תיאטרון 21/22
שבתרון ד-ו 21/22
שבתרון ד-ו 21/22
תיאטרון 21/22
תאטרונוער 21/22
תאטרונוער 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי פתוח 1+3 21/22
מנוי פתוח 1+3 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי פתוח 2+3 21/22
מנוי פתוח 2+3 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי פתוח 2+2 21/22
מנוי פתוח 2+2 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי סטודנט 21/22
מנוי סטודנט 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי חייל 21/22
מנוי חייל 21/22
תיאטרון 21/22
תיאטרונצ'יק 21/22
תיאטרונצ'יק 21/22
תיאטרון 21/22
פעוטרון 21/22
פעוטרון 21/22
תיאטרון 21/22
נוער מגמות 21/22
נוער מגמות 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי נוער 1+3 21/22
מנוי נוער 1+3 21/22
תיאטרון 21/22
בני שמעון 21/22
בני שמעון 21/22
תיאטרון 21/22
בני שמעון 21/22*
בני שמעון 21/22*
תיאטרון 21/22
מנוי פתוח 4 ב"ש 21/22
מנוי פתוח 4 ב"ש 21/22
תיאטרון 21/22
אגודת הידידים 21/22
אגודת הידידים 21/22
תיאטרון 21/22
חבילת מרכז 21/22
חבילת מרכז 21/22
תיאטרון 21/22
מנוי ביה"ס למשחק 21/22
מנוי ביה"ס למשחק 21/22
תיאטרון 21/22
פתוח ילדים מצויינות 21/22
פתוח ילדים מצויינות 21/22
תיאטרון 21/22
ילדים פתוח 4 הצגות
ילדים פתוח 4 הצגות
תיאטרון 21/22